Kontaktieren Sie bitte:

Nicht-medizinisches Untersuchungsgut:MikroBiologie Krämer
Telefon: 06831/9741-0
---------------------------------------------------------------------------------
Medizinisches Untersuchungsgut:Mikrobiologie Dillingen (Dr. Petit)
Telefon: : 06831/5050978

AMG/GMP-überwacht
§19 BSeuchGzugelassen

Akkreditiert nach
DIN EN ISO/IEC 17025
(DIN EN 45001)
DIN EN ISO 9001:1994 geprüft